• Gwarancja - sklep Delis.pl

Firma Delis sp. z o.o. jako sprzedawca pośredniczy między użytkownikiem a producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej.

W celu zgłoszenia reklamacji wymagany jest kontakt drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Wadliwy produkt zostanie poddany wstępnej ekspertyzie, która ma na celu sprawdzenie czy opisywana przez Klienta usterka występuje oraz czy usterka nie nastąpiła z winy użytkownika. 

Termin rozpatrzenia reklamacji przez firmę Delis sp. z o.o. wynosi 14 dni roboczych od chwili przyjęcia towaru. Wszystkie produkty, mające gwarancję są wysyłane bezpośrednio do producenta danego sprzętu, jeżeli serwis producenta stwierdzi, że naprawa sprzętu wymaga dodatkowych ekspertyz bądź wymiany ciężko dostępnych części, okres rozpatrywania zgłoszenia może zostać wydłużony do 28 dni roboczych. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta. 

W przypadku braku dostępności reklamowanego produktu może on zostać wymieniony na model o takich samych bądź lepszych parametrach, takiego samego bądź innego producenta. O wymianie produktu na inny model Klient zostanie poinformowany przez sklep drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:

  • produkt posiada jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne,

  • plomby bądź numery seryjne zostały zerwane lub uniemożliwiają identyfikację produktu ( w przypadku produktów nie mających numeru seryjnego, identyfikacja jest możliwa za pomocą kodu kreskowego mieszczącego się na opakowaniu),

  • wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej,

  • usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

W przypadku gdy, zgłoszona przez Klienta usterka nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone firma Delis sp. z o.o. ma prawo żądać od Klienta opłaty poniesionych kosztów związanych z transportem oraz kosztów ekspertyzy. Sprzęt w takim przypadku jest odsyłany również na koszt kupującego.

Wadliwy towar powinien zostać dostarczony przez Klienta w fabrycznym opakowaniu wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu.

Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Klient jest zobowiązany do archiwizacji danych znajdujących się na reklamowanych nośnikach we własnym zakresie, firma Delis sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za utratę danych, jak i nie gwarantuje ich odzyskania.

Dożywotnia gwarancja na produkt wygasa po upłynięciu jednego roku od chwili zaprzestania jego produkcji.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

  • Sklep zamknięty

Sklep nieaktywny.